Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 10

Zasady wprowadzania zmian do statutu


§ 75

  1. Inicjatywa w sprawie wprowadzania zmian do statutu przys?uguje senatowi, rektorowi, radom wydzia?ów, dziekanom oraz zwi?zkom zawodowym i samorz?dowi studenckiemu.
  2. Projekty zmian Statutu dotycz?ce Wydzia?u Teologii musz? uzyska? akceptacj? Wielkiego Kanclerza Wydzia?u.
  3. Wniosek, po uzyskaniu pozytywnej opinii senatu, rektor kieruje do komisji statutowej w celu opracowania.
  4. Komisja statutowa przedstawia projekt zmian do zaopiniowania przez zwi?zki zawodowe dzia?aj?ce w Uniwersytecie.
  5. Projekt zmian w statucie przedstawia na posiedzeniu senatu przewodnicz?cy komisji statutowej.
  6. Senat podejmuje uchwa?? w sprawie wprowadzenia zmian do statutu wi?kszo?ci? co najmniej 2/3 g?osów swojego statutowego sk?adu.

Ta strona by?a odwiedzana 618 razy (w tym z UWM 28 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa